Necmettin Erbakan Üniversitesi 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Necmettin Erbakan Üniversitesi 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Necmettin Erbakan Üniversitesinden yapılan duyuruda üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı açıklandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi yayınlamış olduğu ilan kapsamında üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav sonucuyla 3 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağını duyurdu.

2021 KPSS P3 puanının yüzde 70’ i ile YDS (İngilizce) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanının yüzde 30’ unun toplamının esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday yazılı sınava, yazılı sınavda başarılı olanlar ise sözlü sınava çağrılacaktır Alıma dair diğer detaylar ise şu şekilde belirtilmiştir:

Başvuru Şartları;

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,
 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece iki kat için başvuru yapabilir.)
 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, üç kat ve üzeri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).
 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümleri kabul etmek.

Aranan Özel Şartlar;

 • 1. .Net Yazılım Uzmanı (Tam Zamanlı, 2 KiĢi, 3 Katına Kadar)
 • Microsoft .Net platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak b. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 5.000 (beş bin) kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek,
 • Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
 • Çok katmanlı mimari ve SOA hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Çok iyi derecede ASP.NET MVC, ASP.NET CORE, Web API, C# .NET, ADO.NET, Entity Framework, LinQ bilmek, bu teknolojilerle uygulama geliştirmek ve bunu belgelendirmek.
 • . .NET Core ile en az 2 adet uygulama geliştirmiş olmak ve bunu belgelendirmek,
 • Responsive design, Bootstrap, JQuery, AJAX Teknolojilerine, CSS, XML, Javascript, Angular, TypeScript, HTML, XHTML vb. Web teknolojileri hakkında deneyimli olmak,
 • RESTful, SOAP, WCF, Mikroservis, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak ve bunu belgelendirmek,
 • T-SQL, PL/SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GitHub, vb) kullanmış olmak,
 • UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Uygulama sunucusu (IIS, Apache) hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Bilgi güvenliği politikalarına hâkim olmak,
 • Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
 • Kurumsal uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 • Application Performance konularında bilgi sahibi olmak,
 • Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak.
 • Open Source araçlar kullanmış ve kullanmaya yatkın olmak.

Tercihen;

 • Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) Web Applications sertifikasına sahip olmak,
 • Mobil uygulama geliştirmiş olmak,
 • E-devlet, YÖKSİS, ÖSYM sistemleri ile entegrasyon çalışmaları yapmış olmak,
 • Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama(Full-text search) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Crystal Report, ReportViewer vb. raporlama araçları ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,
 • React Native konusunda tecrübe sahibi olmak ve en az 1 uygulama geliştirmiş olmak ve bunu belgelendirmek.
 • 2. Sistem Uzmanı (Tam Zamanlı, 1 KiĢi, 2 Katına Kadar)
 • Centos, Debian tabanlı Linux dağıtımlarının yapılandırılması ve yönetiminde çok iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak
 • LAMP (Linux, Apache, Mysql, PHP) sunucusu kurma, yönetme, izleme ve hata giderme noktasında tecrübeli olmak
 • Linux web servislerinin (Nginx, Apache ve Uwsgi) yapılandırılması ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak
 • Veri tabanı sunucularının yapılandırılması, dizaynı ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak
 • Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak
 • Sanallaştırma(VMWARE) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
 • Zimbra Mail sunucu yapılandırılması ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak
 • İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
 • Veri depolama, yedekleme ve felaket kurtarma süreçlerinde(veeam) yönetim, konfigürasyon ve problem çözme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
 • Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak ı. İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak
 • Bash, PHP, Python scripting konusunda iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak
 • OpenLDAP kullanımı, yapılandırılması ve yönetiminde iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisler hakkında tecrübe sahibi olmak
 • En az 2000 (iki bin) iç kullanıcısı bulunan Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde Linux, windows işletim sistemlerinin sistem yöneticisi (admin) olarak toplamda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi;

Başvuru Başlangıç Tarihi: 21 Eylül 2021
Başvuru Bitiş Tarihi: 06 Ekim 2021

Başvurular, https://www.erbakan.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırılarak ve imzalanarak aşağıda sayılan belgelerle birlikte 06 Ekim 2021tarihi mesai bitimine kadar “Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yaka Mh. Yeni Meram Cd. Kasım Halife Sk. No:11/1 A Blok Meram/ KONYA” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Adaylar .Net Yazılım Uzmanı ve Sistem Uzmanı pozisyonundan birine başvuruda bulunacaktır. Aynı anda birden fazla başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuruda İstenen Belgeler;

 • Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.) b. İki adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi
 • Özgeçmiş belgesi
 • Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Üniversitemizce onaylanacaktır. (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)
 • GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
 • GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler)
 • ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler
 • KPSS (P3) puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSS (P3) puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS (P3) puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir.) h. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.) (Belgesi olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayın yabancı dil puanı 0 olarak dikkate alınacaktır.)
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
 • Adli sicil kaydı,
 • Her bir pozisyon için tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Onaylı hizmet dökümü v.b. belgeler), Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir. Şahsen başvuruda bulunacak adayların başvuru belgeleri, asılları ibraz etmek şartıyla üniversitemizde onaylatabilecektir. Gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması durumunda ilgililer hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi;
Genel ve özel şartları taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSS (P3) puanının %70 i (yetmiş) ile yabancı dil puanının %30 u (otuz) toplamı esas alınarak sözleşme yapılacak her pozisyon için ayrı başarı listesi oluşturulacaktır.

Başarı listesine göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday yazılı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi https://www.erbakan.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınavda başarılı olanlardan sözlü sınava girecekler için sözlü sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

Sınav Konuları, Yeri ve Tarihi;
Sınav yazılı ve sözlü şekilde yapılacaktır. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

Yazılı ve sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır. Yazılı sınav 25 Ekim 2021 tarihinde yapılacaktır. Yazılı sınav yeri başvurular değerlendirildikten sonra https://www.erbakan.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Yazılı ve sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yazılı sınavda en az 70 (yetmiş) puan ve üzeri puanı alanlar başarılı sayılarak sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınavda en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle kontenjan sayısı kadar başarı derecelerine göre asıl ve yedek aday belirlenecektir. Sınav ile ilgili duyurular https://www.erbakan.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

Sınav Sonuçlarının İlan Duyurusu;

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde https://www.erbakan.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınav sonuçlarına göre asıl ve yedek adaylar https://www.erbakan.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz.

Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.


Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamuiscialimi.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.