11 Sözleşmeli Yeni Personel Alımı! TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

11 Sözleşmeli Yeni Personel Alımı! TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 11 Sözleşmeli Yeni Personel Alımı

Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Üniversitede personel olabileceğiniz bu alımla ilgili detaylar ise şu şekilde belirtilmiştir.

Trabzon Üniversitesi 657 sayılı kanun gereği 6.6.2023 tarihli Bakanlar kurulu kararı ile sözleşmeli personel alımı gerçekleşecektir.

Üniversitenin personeli olmak için gerekli takvim bilgileri ise şöyledir. Sözleşmeli personelin alımına ilişkin tarih 05.12.2023 tarihleriyle 19.12.2023 tarihi şeklindedir.

İlana ilişkin gerekli şartlar ve belgeler ise aşağıda sıralanmıştır.

GENEL / ÖZEL KOŞULLAR ve AÇIKLAMALAR:

1- İlan edilen pozisyonlara başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel şartlar ile yukarıdaki tabloda “aranan nitelikler” kısmındaki özel şartlar aranacaktır. Adaylar ilanda yer alan
pozisyonlardan sadece birine müracaat edebilecektir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmişveya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.

e) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl/ruh sağlığı ve vücut hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin 5’inci fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Sözleşmeli (4/B) olarak istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar
hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü uyarınca bu maddeye
aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3- Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu P3 puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu P93 puanı, ortaöğretim mezunları için KPSS (B) grubu P94 puanı esas alınacaktır.

Ayrıca aranan nitelikler kısmındaki özel şartlara ilişkin belgeler / sertifikalar eksiksiz olarak teslim edilecektir.

Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması
gerekmektedir.

-Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri
taşımak, yükleme, boşaltma ve yerleştirme işlerini yapmak,

-Temizlik hizmeti ile ilgili verilen iş veya işleri yapmak,

-İhtiyaç halinde görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya
içecek servisi yapmak,

-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak
yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

2023TRÜ125
Destek
Personeli
(Temizlik
Görevlisi)
(Kadın)
2
Ortaöğretim/
Ön lisans /
Lisans
P94/
P93/
P3

-Ortaöğretim, ön lisans veya lisans mezunu olmak

-Temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir
hastalığı bulunmamak (belgelendirmek şartıyla)

-Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak

-2022 yılı KPSS Sınavından (P94,P93,P3) en az 65 (altmış beş)
puan almış olmak

-Rektörlük tarafından farklı yerleşke veya birimlerde ihtiyaca
binaen görevlendirilebileceklerdir.

-Bu pozisyonda ihtiyaç halinde vardiya sistemi
uygulanabilmektedir.
İlgililerin görevleri;

-Üniversitemiz birimlerinin genel temizlik hizmetlerini ve bunun
yanı sıra çevre düzenlemesi ile çiçek ve peyzaj bakımı, budama,
sulama ve çim biçme işlerini yapmak,

-Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar,
salonlar, çalışma odaları, tuvaletler/lavabolar ile vb gibi açık
veya kapalı ortak alanların temizliğini yapmak,

-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak
toplamak ve sıfır atık konseptine göre bertaraf etmek,

-Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri
taşımak, yükleme, boşaltma ve yerleştirme işlerini yapmak,

-Temizlik hizmeti ile ilgili verilen iş veya işleri yapmak,
-İhtiyaç halinde görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya
içecek servisi yapmak,
-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak
yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
Toplam: 11

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak (Vardiyalı çalışma sistemi bulunan pozisyonlar için).

6- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılanlar ilana başvuruda bulunamaz.

7- İlanda belirtilen genel ve aranan nitelikler kısmındaki özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibarıyla sağlanıyor olması gerekmektedir.

8- Başvurular incelendikten sonra nihai olarak atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri, evrak teslim tarihleri ile görevlerine başlayışları Üniversitemiz https://trabzon.edu.tr/ web
adresi ile Personel Daire Başkanlığının https://personel.trabzon.edu.tr// web adresinde ilan edilecektir.

9- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel
yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde Trabzon Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvuru formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte şahsen veya posta yolu ile yapılabilir.

Başvuru veya atanma için istenilen belgeleri eksik teslim eden, geç başvuruda bulunan, başvuru formunu imzasız olarak teslim eden veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Fax veya elektronik posta (e-mail) yolu yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10- 2022 KPSS (B) grubu puan sıralamasında ilgililerin puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya
öncelik tanınır.

11- İlan edilen kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecek olup sonuçlar asıl ve yedek olarak ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.

12- Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan başvurusunu yapmayanların yerine yedek olarak kazananlar sırası ile çağrılacaktır.

Yerleşmeye hak kazanan adaylara ilgili mevzuat gereği
arşiv araştırması yapılacak olup sonucun olumlu olması halinde görevlerine başlayış işlemleri yapılacaktır.

Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İSTENEN BELGELER

2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

Özgeçmiş

Diploma Örneği (E-Devlet sistemi üzerinden alınan belge)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Başvuru Formu

Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

Güncel adli sicil kaydı (E-Devlet sistemi üzerinden alınan belge)
2 adet güncel vesikalık fotoğraf şeklindedir.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kamuiscialimi.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.